Зависне реченице

1. Временска реченица  настаје проширивањем ПОВ:

Милан трчи сваког јутра.

(У простој реченици, службе се одређују тако што најпре пронађемо поредикат, па питања постављамо уз њега да бисмо одредили службу)

Кад трчи? СВАКОГ ЈУТРА – ПОВ

Милан трчичим се пробуди. →временска реченица

Кад трчи? (питање се поставља уз предикат главне, независне реченице)


2. Начинска речница(поредбена)

Милан брзо трчи.   КАКО? – ПОН

Милан трчи∫ као да га ветар носи.→ начинска реченица

Како трчи? 

3. Месна реченица

Срешћемо се на старом месту. Где? – ПОМ

Срешћемо се тамо, где се обично срећемо. →месна реченица

Где ћемо се срести? 

4. Односна реченица (атрибут)

Посматрам плавокосу девојку.  Какву, коју?-атрибут

Посматрам девојку, која има плаву косу. →односна реченица (односи се на именицу испред)

5. Изрична реченица (објекат)

Причамо о Марку Краљевићу. Кога, шта? Коме, чему? – објекат

Прича се да је Марко Краљевић  био велики јунак→изрична

Шта се прича?

Изрична реченица изриче садржај глагола говорења, мишљења или осећања који јој претходи.

6. Допусна реченица

Иако му је рука задрхтала,убацио је лопту у кош. 

                    ↓ допусна реченица (допушта да се оствари радња супротна од очекиване)

7. Условна реченица (радња се дешава пре радње главне реченице, али није остварена, АКО)

__________ЗВ__________НЗ_____________

Ако научим,положићу.

8. Узрочна речница (радња се дешава пре радње главне реченице и остварена је)

Положио сам,јер сам учио. →узрочна

__________ЗВ_____________НЗ_______________

9. Намерна реченица (радња се дешава после радње главне реченице, али не зна се да ли ће бити остварена)

Учим да бих положио.→ намерна реченица

_________НЗ______________ЗВ______________

10. Последична реченица (радња се дешава после радње главне реченице, остварена радња)

Толико сам учио,∫ да сам лако положио.→последична реченица

________НЗ________________ЗВ_______________

ЈОШ КРАЋЕ! 🙂

Кад? временска               (именица), односна

Где? месна                          (глагол) – изрична

Како? начинска             ( супротност )– допусна

условна            ГЛАВНА       намерна

узрочна             ГЛАВНА         последична

Верујем да вам ни до сада није било јасно, а ако нисам успела да вас још више збуним, добро је. Овако ја објашњавам својим ђацима, али жива реч је нешто друго.

До сада сам вас ја морила, али да видите да нисам ја једини смарач 🙂 ево и теста, који је припремила моја колегиница Снежана Антић, наставник српског језика у ОШ “Доситеј Обрадовић“ – Ћићевац, па ко жели да провери збркане или бистре мисли, нека изволи! 🙂

ОСНОВНИ   НИВО

1. Заокружи везнике који су карактеристични за понуђену врсту зависних реченица:

а) ВРЕМЕНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ: АКО, ДА, КАД, ЈЕР, ДОК, КАКО, ПОШТО

б) УЗРОЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ: АКО, ДА, КАД, ЈЕР, ДОК, КАКО, ПОШТО

в) ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ: АКО, ДА, КАД, ЈЕР, ДОК, КАКО, ПОШТО

 

2. На линијама испиши коју службу могу обављати следеће зависне реченице:

  ИЗРИЧНЕ ____________________________________________

ОДНОСНЕ___________________________________________

МЕСНЕ_____________________________________________

Службе: субјекат, објекат, атрибут, апозитив, прилошка одредба

 

3. Подвучена зависна реченица по врсти је:

а) Стани где је најмање воде.  а) месна  б) изрична  в) односна

б) Кад дођеш из школе, иди на утакмицу. а) узрочна  б) временска  в) условна

в) Није ми се јавио јер су телефонске везе у прекиду. а) допусна    б)последична   в) узрочна

(Заокружи слово испред тачног одговора)

 

СРЕДЊИ   НИВО

1. Одреди којој врсти по значењу припада подвучена зависна реченица:

а) Толико је добар да га на рану превијеш.  __________________________

б) Цар написа оно што је девојка пожелела. __________________________

в) Сви знају да Пера добро игра кошарку. _____________________________

г) Премда је вејао снег, брдо је било пуно деце. _________________________

д) Јанко говори као да није синоћ вечерао. ______________________________

 

2. Упиши запету где је потребно:

а) Док се човек сам не осрамоти не може га нико осрамотити.

б) Улазим у варошицу која је на врху брда разгледам зидове што је опасују.

в) Једном приликом кад смо се играли жмурке ми се сакријемо у једно буре.

 НАПРЕДНИ   НИВО

1. Подвуци зависне реченице, обележи их бројевима и одреди им врсту према значењу и службу коју имају у сложеној реченици:

 

а) Професор је у недостатку глобуса употребљавао главу једног нашег друга, неког Сретена Јовића, који је одиста био тако глават да је представљао прави покретни глобус.

       врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

 

б) Док смо оком трепнули, сјурише се у језеро с таквом хуком и треском као да лед парају.

       врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

 

в) Чим смо стигли, јавио се Момир да ме пита могу ли да причам с њим о Сташи.

       врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

3._____________________     ___________________

 

2. Претвори подвучени реченични члан у зависну реченицу:

 Отишли су на Копаоник ради скијања.

_______________________________________

Купио сам црвене патике.

__________________________________

Упркос мразу, отишли смо на скијање.

_________________________________

 Е, ако сте мислили да је овде крај, ево да вас обрадујем 🙂 има још!!!!

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ, аутор теста проф. Снежана Антић

ПРВА  ГРУПА

1. Повежи врсту зависне реченице са функцијом коју може да обавља у реченици:


ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

ОДНОСНЕ РЕЧЕНИЦЕ

УЗРОЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

ПОСЛЕДИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

ПОСЛЕДИЧНА ДОПУНА

ОБЈЕКАТ

ПОРЕДБЕНА ДОПУНА

АПОЗИТИВ

ПРИЛОШКА ОДРЕДБА


2. Подвуци везнике који су обележје односних реченица:

КОЈИ, ЧИЈИ, КАД, КАКАВ, КО, КАО ШТО, ИАКО

3. Одреди какве су по врсти према значењу следеће подвучене зависне реченице:

а) Много ми се свиђа Тањин прстен који је необичног облика.

а) односна реченица, б) изрична реченица, в) месна реченица

б) Ако будем све научио, добићу добру оцену.

а) узрочна, б) условна, в) последична

в) Кад је стигао, они су већ  били отишли.

а) условна, б) временска, в) узрочна

(Заокружи слово испред тачног одговора)

4. Допуни низ : јер, будићи да, __________, _____________. Наведени везници су обележје _________________ реченица. (Допуни реченицу.)

5.Одреди врсту подвучених зависниох реченица:

а) Нема кише иако је облачно. ______________________

б) Милош одлично игра јер напорно тренира. _______________________

в) Отишао је на мегдан како би сачувао част свог оца. _________________

г) Борио се како му је отац саветовао. __________________________

6. Упиши запете где је потребно.

а) Утакмица се како смо и очекивали завршила победом нашег тима.

б) Пошто му је колено били разбијено превих га и упитах како је довде дошао.

7. Подвуци зависне реченице, обележи их бројевима и одреди им врсту према значењу и службу коју имају у сложеној реченици:

а) Осећам вечерас, док посматрам ласте, како срце моје полагано расте.

врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

б) Толико је време било тмурно и мокро да нисмо могли да изађемо напоље иако смо данима планирали излет.

врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

в) Ја ћу, ако будем могла, доћи код Маје да те видим.

врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

8. Претвори подвучени реченични члан у зависну реченицу са истом функцијом.

а) Доћи ће ми друштво на рођендан.

______________________________________________

б) Све су урадили по плану.

_____________________________________________________

9. Подвуци зависне реченице које су у напоредном односу, одреди им врсту и врсту напоредног односа међу њима.

Милан је рекао да га потражиш, али да га не зовеш на кућу.

У коју врсту спадају подвучене зависне реченице? _____________________

Повезане су ________________________ напоредним односом.

ДРУГА  ГРУПА

1. Пажљиво прочитај следеће тврдње. Ако је тврдња тачна заокружи Т, а ако је нетачна Н.

тврдња тачно нетачно
Последичне реченице имају функцију прилошке одредбе.

Т

Н

Узрочне реченице имају функцију прилошке одредбе.

Т

Н

Зависна реченица у положају испред независне не одваја се запетом.

Т

Н

Један исти везник може бити везник више врста зависних реченица.

Т

Н

 2. Подвуци везнике који су обележје узрочних реченица:

 ЈЕР, ПОШТО,  КАО ШТО, ЗАТО ШТО, БУДУЋИ ДА, АКО, ДА, ШТО.

 3. Одреди какве су по врсти према значењу следеће подвучене зависне реченице:

 а) Нисмо могли да пођемо на пут јер је нападао снег.

 а) узрочна реченица, б) изрична реченица, в) последична реченица

 б) Доћи ћу чим се будем вратио с пута.

 а) узрочна, б) намерна, в) временска

 в) Било ми је јако топло премда сам био лако обучен.

 а) условна, б) допусна, в) узрочна

 (Заокружи слово испред тачног одговора)

 4. Избаци (заокружи) уљеза : који, кога, какав, као што, чији.  Преостали везници су обележје _________________ реченица. (Допуни реченицу.)

 5.Одреди врсту подвучених зависниох реченица:

 а) Била је толика магла да се ништа није видело.____________________

б) Кренуо је раније како би на време стигао у школу. _________________

 в)Пошто се тако понашате, нећу вам ништа рећи. _________________

г) Не смете заборавити да је све ово моја заслуга. ____________________

 6. Упиши запете где је потребно.

 а) Иако су гласно говорили шум ветра их је надјачавао.

 б) Човек који се изненада појавио на нашим вратима није био ни налик ономе кога смо у рат испратили.

 7. Подвуци зависне реченице, обележи их бројевима и одреди им врсту према значењу и службу коју имају у сложеној реченици:

 а) Грдила сам га што се није боље умотао у ћебе док се возио фијакером.

                        врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

 б) Обављали смо послове које су нам домаћини одређивали, спавали где су нас сместили.

                      врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

 в) Кад би ловили, они би ћутали, мргодни у својој строгости, јер рибе све чују.

                      врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

 8. Претвори подвучени реченични члан у зависну реченицу са истом функцијом.

         а) Враћајући се кући, Милан је срео друга.

______________________________________________

         б) Отишли су на село ради одмора.

_____________________________________________________

 9. Подвуци зависне реченице које су у напоредном односу, одреди им врсту и врсту напоредног односа међу њима.

 Када се пробудио, није знао ни који је дан ни колико је сати.

 У коју врсту спадају подвучене зависне реченице? _____________________

 Повезане су ________________________ напоредним односом.

За сада оволико! До наредног преуређивања текста! Док смислимо још неке пакости 🙂

Због много захтева, ево решења:

1.

а) ВРЕМЕНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ:  КАД, ДОК, ПОШТО

б) УЗРОЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ: ЈЕР, ПОШТО

в) ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ:  ДА

2.

ИЗРИЧНЕ-објекат

ОДНОСНЕ – атрибут

МЕСНЕ – прилошка одредба

3.

а) месна

б) временска

в) узрочна

4.

а) последична

б) изрична

в) изрична

г) допусна

д) поредбена

5.

а) Док се човек сам не осрамоти, не може га нико осрамотити.

б) Улазим у варошицу која је на врху брда, разгледам зидове што је опасују.

в) Једном приликом, кад смо се играли жмурке, ми се сакријемо у једно буре.

128 thoughts on “Зависне реченице

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s