Плава звезда, Мика Антић

СКИЦА НАСТАВНОГ ЧАСА

школа: ОШ „ Бранко Радичевић“ – Нови Београд

разред и одељење: 6/1

наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

наставна јединица: „ПЛАВА ЗВЕЗДА“, Мирослав Антић

тип часа: ОБРАДА

циљеви часа:

а) образовни: интерпретација песме и откривање симболике насловног појма – лирска структура песме и њене поруке; уочавање разлике између верног представљања појава (објективна дескрипција) и маштовитог повезивања појава са ставом и осећањем писца (субјективна дескрипција); проширивање знања о стилу и версификацији – симбол, слободни стих.

б) васпитни: активан и позитивни однос према изазовима будућности; усвајање сазнања да снови и идеали снаже човека и постају звезде-водиље.

в) функционални: развијање смисла за уочавање значајних појединости и порука у уметничком тексту; оспособљавање за истраживачки рад; побуђивање смисла за откривањем симболичких значења; развијање смисла за доказивањем сопствених закључака и доказа.

облик наставног рада: фронтални и индивидуални;

наставне методе: комбинација дијалошке, монолошке и текст методе;

наставна средства: табла, креда, Читанка за 6. разред основне школе, Креативни центар;

место извођења наставе: учионица – кабинет;

ток часа: уводни део: 5 минута; главни део: 30 – 35 минута; завршни део: 5 – 10 минута

 

активности ученика: чита, доживљава и разумева стихове; уобличава и изражава утиске и запажања; усваја и примењује књижевно-теоријске појмове; тумачи песму; упознаје се са биографским подацима аутора; вежба изражајно читање;

активности наставника: мотивише ђаке за рад; на часу ствара пријатну и радну атмосферу; изражајно чита песму; усмерава пажњу ученика ка кључним естетским и др. вредностима дела;

 

исходи: ученик је прочитао, доживео и разумео песму; уочио је симболику песме; истакао је поруке песме; усвојио нове књижевно – теоријске појмове; труди се да изражајно прочита песму у складу са својим способностима.

 

 

УВОДНИ ДЕО ЧАСА: 5 МИНУТА

 

Игрица: откријмо чиме се баве особа А и особа Б (цртам на десној страни табле два лика, између наводим оно што их повезује – поступно, тако да деца могу да открију загонетна „занимања“; наводим као заједничке особине:

–                маштају за освајањем далеких простора;

–                мисле о звездама;

–                сањају на јави…

–                уколико ученици не открију о којим занимањима је реч, нацртаћу им предмет који одређује та занимања (оловка и ракета);

–                решење је: ПЕСНИК и АСТРОНАУТ

 

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА: 30 – 35 МИНУТА

 

  1. 1.      најављивање песме (записивање наслова на табли), припремање читанки, разговор о аутору уз подсећање на обрађену песму („Шашава песма“, Мирослава Антића обрађује се у 5. разреду);

–          обнављање података које знају о песнику; додајем неке детаље који су битни, а ученици их нису поменули:

Мирослав Антић је рођен 1932. године у банатском селу Мокрин. Студирао је на Филозофском факултету у Београду, а највећи део живота провео је у Новом Саду као новинар. У Новом Саду је и умро 1986. године.

Био је познати песник, најпознатији као дечји песник, а осим књижевношћу, бавио се и сликарством и филмом.

Генерације га памте као аутора „Плавог чуперка“, као песника који на фин и искрен начин о љубави у детињству…

Међу књигама писаним деци и о деци познате су: „Насмејани свет“ (1955), „Последња бајка“ (1964), „Плави чуперак“ (1965), „Шашава књига“ (1972), „Гарави сокак“ (1973)…

 

–          (пре приступања интерпретативном читању) Размислите док слушате песму, да је можда није написао песник – заљубљеник у небеска тела и тај далеки свет? Можда је Мика Антић много волео звезде и небо, па је то и описивао у својој песми под називом „Плава звезда“

 

2. интерпретативно читање песме;

 

3. проверавање доживљености песме;

–          Да ли је песму писао песник-песник или песник-астронаут? Зашто тако мислите? – Не очекујем да деца одмах схвате симболику плаве звезде, али  ће је сигурно наслутити. вероватно неће успети да искажу своје слутње, па ћемо заједно наставити анализу песме;

–          Песник нам је на крају песме поставио задатак – да сами откријемо тајну плаве звезде:

„Ја ти нећу рећи шта је ова звезда плава/ звезда сјајна./ Кад је нађеш – сам ћеш знати./ Сад је тајна.“  То ће бити наш задатак током овог часа;

 

4. просторна и временска локализација:

–          Где је та плава звезда? – Очекујем да ће ученици рећи да је врло далеко; први стих просторно одређује плаву звезду;

–          Дакле, звезда је – „Иза шума, иза гора, иза река, иза мора, жбуња, трава…“;

–          Зашто песник набраја ова природна пространства? – Жели да удаљи звезду.

–          Чиме то песник постиже? – Дугим вокалима.

–          Какви су самогласници у овим стиховима, хајде да изражајно прочитамо – Има 12 дугих вокала, којима се наглашава просторна удаљеност плаве звезде, има и пауза, а све то заједно указује на велику удаљеност плаве звезде)

–          Али, песнику као да ово није довољно, па додаје да се она налази на крај света и још даље иза краја – до бескраја“ Шта то песник помоћу простора чини са звездом? Зашто је упорно удаљава од нас? Песник смешта звезду у свет иза краја, свет маште и снова, онај свет који нема граница… – у овом тренутку цртам на табли велику звезду, а у краковима исписујем ученичка запажања: ДАЛЕКО

–          Да ли је плава звезда неки конкретан појам?Очекујем да ученици одговоре негативно и да употребе уместо плаве звезде појам нешто; плава звезда представља нешто;

 

–          Да ли можемо временски да одредимо звезду? У ком времену она постоји? – Прва строфа везује плаву звезду за будућност, али песник у 3. стиху сугерише прилогом „опет“ да нас је то што представља плава звезда опседало у прошлости; дакле то је нешто СВЕВРЕМЕНО, ТРАЈНО, ПОЗНАТО;

–          Када „видимо“ и „чујемо“ звезду? – Звезда се појављује у сну: 2. строфа и више пута јој се враћамо: ТАЈАНСТВЕНА ЈЕ, ПРИВЛАЧНА…

 

3. откривање симболике песме:

Да покушамо сада да откријемо тајну плаве звезде? Запазили смо да је то нешто далеко, свевремено, трајно, познато, тајанствено, привлачно…Шта би могла да представља плава звезда за нас, у нашем свету? О чему песник пева у овој песми? – уколико не успеју да открију, сугеришем појам звезде-водиље – Да ли сте чули за звезду-водиљу? Шта је то­?

Звезда у овој песми је симбол онога за чим чезнемо и жудимо: идеал, сан, жеља, тежња, настојање, чежња, неостварени циљ…- ово исписујем у средини звезде на табли, лева половина табле, а појам симбола пишем у доњем десном углу;

 

4. проверавање исправности решења:

Песма почиње као бајка. Шта су бајке? – нестварни предели у којима је све могуће;

– Како главни јунак побеђује? – преласком преко бројних препрека;

– Да ли је живот лак, без препрека? Шта оваквим почетком песник сугерише, а тиче се снова и циљева које симболише плава звезда? Живот је испуњен изазовима, које човек може да победи својом духовном снагом (исписујем ово као поруку десно од звезде);

 

– У 3. строфи песник сугерише да мора да се нађе права звезда, мора се нађу прави сан. На шта то песник указује? Какав је значај проналажења правог идеала? Да ли ћемо бити срећни ако се испуни нека наша жеља до које нам и није много стало? – очекујем да ученици схвате значај проналажења правог сна, оног који ће нам доносити снагу кад наиђемо на препреке Снови и идеали снаже човека, извор су снаге на животном путу пуном препрека (исписујем ово као поруку десно од звезде);

 

– Песник сугерише да се некад више пута трага за звездом. Шта се дешава када се испуни нека жеља? Да ли се рађа нова? Шта то говори о људској природи? – Желим да закључе следеће: Стални унутрашњи немир и трагање суштина су човековог бића и због тога нема коначног остварења његових снова и идеала (исписујем ово као поруку десно од звезде);

 

5. записивање порука (свеске)

 

6. версификација и стилска средства:

– Поменули смо да је плава звезда симбол жеља и снова. Дефинишимо симбол: Симбол је стилска фигура помоћу које апстрактан појам или појава постају конкретни тако што се замењују неким материјалним предметом, тако да тај предмет добије одређено значење. (записује се дефиниција у свеске)

 

У овој песми плава звезда постала је симбол снова, жеља, надахнућа…

– Цртам неке симболе – крст, ланце, заставу…и очекујем да препознају шта они симболишу; крст је симбол хришћанства, ланци – симбол ропства, соко – симбол јунаштва… (цртам симболе, а ученици одгонетају)

 

– Обратимо пажњу на организацију стихова: Да ли је број слогова у сваком стиху једнак?А број стихова у строфи? Да ли примећујете риму – гласовно подударање на крају стихова: парна, укрштена, обгрљена?  – Примећује се да је песма испевана слободним стихом: комбинација речи ослобођена једнаког броја слогова у стиху, риме и строфе; у строфама се смењују дужи и краћи стихови, рима није правилна и повремено се јавља, али песма зрачи неким унутрашњим ритмом и хармонијом, јер баш слободни стих омогућава покретљивост, гипкост и слободу. (записује се дефиниција у свеске)

 

 

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: 5 – 10 МИНУТА

 

–          Ви сте управо сада на прагу са којег у живот полећу и прате вас плаве звезде. Доба у којем се сада налазите песник је назвао дечаштвом и плаву звезду вам је послао управо сада. Зато, покушајте да откријете своје плаве звезде. Хајде сада да свако покуша да запише неки свој сан, жељу, нешто о чему сања, да покушамо да пронађемо свако своју плаву звезду – (док се трага за решењем, неко од добрих рецитатора још једном чита песму)

–          завршну игру почињем ја тако што причам причу о два мачета, а затим позивам неког од ученика који се јаве да „подели“ с нама своју „плаву звезду“, а заузврат добија малу пластичну звезду да украси свеску

домаћи задатак: песму научити напамет 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Николић Милија: Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1992.

2. Димитријевић др Радмило: Теорија књижевности са примерима, Савремена школа, Београд, 1962.

3. Лазић мр Радивој: чланак Моје песме су у вама, Педагошка пракса, број 411, октобар, 1999.

4. Гавриловић Весна: чланак Методички приступ обради песме „Плава звезда“ Мирослава Антића, Наставна пракса, стр. 41 – 48.

 

ИЗГЛЕД ТАБЛЕ

 

 треба нцртати звезду плавом кредом, у крацима уписати одреднице звезде које смо означавали кроз анализу…

ПОРУКЕ ПЕСМЕ:

1. Живот је испуњен изазовима, које човек може да победи својом духовном снагом;

2. Снови и идеали снаже човека, извор су снаге на животном путу пуном препрека;

3. Стални унутрашњи немир и трагање суштина су човековог бића и због тога нема коначног остварења његових снова и идеала.

 

СИМБОЛ

СЛОБОДНИ СТИХ

4 thoughts on “Плава звезда, Мика Антић

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s